Chương trình / Sự kiện

Tự điển Pokémon đã sẳn sàng! Tìm ngay thông tin Pokémon yêu thích của bạn!

  • Facebook
  • Twitter
banner_650x488_pokedex.jpg

Bạn có thể kiểm tra thông tin hệ, chiều cao, cân nặng, khả năng và tiến hóa. v.v.
Nếu Pokémon nhiều hình thái khác nhau, bạn cũng có thể xem thông tin này.

■ Bạn có thể kể tên tất cả Pokémon không?
Pokémon sẽ xuất hiện trên trang đầu một cách ngẫu nhiên.

■ Tìm kiếm Pokémon yêu thích của bạn
Bạn cũng có thể tìm kiếm một Pokémon không chỉ bằng tên mà còn có thể bằng hệ, số Từ điển Pokémon.

■ Phân loại
Bạn có thể phân loại Pokémon bằng số Từ điển Pokémon, chiều cao và cân nặng.

vn-001.jpg
vn-002.jpg
vn-003.jpg
vn-004.jpg
vn-005.jpg
vn-001.jpg
vn-002.jpg
vn-003.jpg
vn-004.jpg
vn-005.jpg
URL Từ Điển Pokémon
  • Facebook
  • Twitter