Quy định sử dụng

Sử dụng trang chính thức của Pokémon Châu Á

Trang chính thức của Pokémon Châu Á là trang để sử dụng trong nước CHXHCN Việt Nam, nơi cung cấp thông tin liên quan đến Pokémon chỉ trong Việt Nam. Xin hãy hiểu điều này khi truy cập trang web này từ nước ngoài.

 1. 1. Bản quyền

  Bản quyền và quyền cấp phép cho tất cả dữ liệu nội dung ("Dữ liệu") trên trang web này, bao gồm thiết kế, ảnh, hình ảnh, văn bản, nhạc và bản ghi, thuộc về The Pokémon Company ("TPC"). Dữ liệu chỉ được cấp phép sử dụng cho mục đích cá nhân, và bản quyền không được chuyển nhượng. Trong mọi trường hợp bạn không được phép sao chép, nhân rộng, sửa đổi, xuất bản, đăng, truyền tải, hoặc phân phối Dữ liệu từ trang web này. Ngoài ra, những Dữ liệu này có thể không được sử dụng trên các mạng công cộng khác, chẳng hạn như Internet.

 2. 2. Khước từ

  Mặc dù TPC luôn quản lý trang web này chặt chẽ nhưng điều đó không đảm bảo tính chính xác và chính trực của thông tin và hành động của nó. TPC không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào cho khách hàng phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc do không thể sử dụng trang web này vì bất cứ lý do gì.

  Ngoài ra, TPC không chịu trách nhiệm về sự cố phần mềm, sự cố phần cứng hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác có thể phát sinh từ việc sử dụng trang web này. Cần lưu ý rằng thông tin đăng trên trang web này là thông tin có sẵn tại thời điểm đăng. Xin lưu ý rằng trang web có thể đăng thông tin khác với thực tế, cũng như thông tin về các sản phẩm đã bán hết hoặc các sản phẩm và dịch vụ chỉ có sẵn ở nước ngoài.

 3. 3. Liên kết

  Liên kết đến các trang web có nội dung vi phạm bản quyền hoặc làm tổn hại đến hình ảnh của các nhân vật đều bị nghiêm cấm. Hãy tránh sao chép tài sản có bản quyền được đăng trên trang web này và sử dụng nó để cài đặt liên kết. Tài liệu liên kết không được cung cấp, vì vậy vui lòng sử dụng liên kết văn bản.