Video clip đặc biệt kỷ niệm 25 của Pokémon

video

Kết quả bình chọn "Giải thưởng Pokémon châu Á yêu thích của tôi" được thông báo chính thức. Kiểm tra kết quả của khu vực khác, kết quả vùng khác! Bạn có thể tìm thấy Pokémon yêu thích mới

Vùng:ALL

{{ label }}

ALL TOP30

 • {{ key.slice(4) }}

  No.{{ list.id }}

  {{ list.name }}

Tìm thêm!

vùng Kanto

 • {{ key.slice(4) }}

  No.{{ list.id }}

  {{ list.name }}

Tìm thêm!

vùng Johto

 • {{ key.slice(4) }}

  No.{{ list.id }}

  {{ list.name }}

Tìm thêm!

vùng Hoenn

 • {{ key.slice(4) }}

  No.{{ list.id }}

  {{ list.name }}

Tìm thêm!

vùng Sinnoh

 • {{ key.slice(4) }}

  No.{{ list.id }}

  {{ list.name }}

Tìm thêm!

vùng Isshu

 • {{ key.slice(4) }}

  No.{{ list.id }}

  {{ list.name }}

Tìm thêm!

vùng Kalos

 • {{ key.slice(4) }}

  No.{{ list.id }}

  {{ list.name }}

Tìm thêm!

vùng Alola

 • {{ key.slice(4) }}

  No.{{ list.id }}

  {{ list.name }}

Tìm thêm!

Vùng Galar

 • {{ key.slice(4) }}

  No.{{ list.id }}

  {{ list.name }}

Tìm thêm!