Pokémon Asia
My Favorite Award

Chúng tôi tổ chức giải thưởng bình chọn lần đầu tiên "Pokémon châu Á yêu thích của tôi" nhân dịp Pokémon Day.
Hãy cho chúng tôi biết Pokémon yêu thích của bạn trong số từ Pokémon thứ nhất đến Pokémon thứ 898 với nút nhấn bình chọn ở trang thông tin từ điển Pokémon.
Thời gian bình chọn từ ngày 23 tháng 2 năm 2021 đến 22:59 ngày 23 tháng 2 năm 2021
Kết quả bình chọn sẽ được thông báo vào ngày 27 tháng 2 năm 2021.
Các Pokémon ở nhiều vùng khác nhau, tiến hóa Mega hay Gigatamax sẽ được tính là cùng Pokémon.

Thời điểm bình chọn

Ngày 21 tháng 2 năm 2021 đến 22:59 ngày 23 tháng 2 năm 2021.

Cách bình chọn

Truy cập vào trang từ điển Pokémon và tra cứu Pokémon yêu thích của bạn.

Bình chọn ở nút nhấn bình chọn ở trang từ điển Pokémon.

1 lượt bình chọn được tính là 10 điểm và 1 lần xem trang được tính là 1 điểm.
Bình chọn chỉ cho phép 1 lần / ngày với cùng một người.

▼  Bình chọn ở đây  ▼

Từ điển Pokémon

Bạn có thể tìm kiếm Pokémon bởi vùng! Bạn có thể tìm thấy Pokémon mới mà bạn yêu thích

Kết quả

Kết quả bình chọn sẽ được thông báo trên trang Pokémon Singapore/ Malaysia/ Phillipnes/ Ấn Độ vào ngày 27 tháng 2.