Trò chơi điện tử

Pokémon X and Pokémon Y

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_videogames_Pokemon_X_and_Pokemon_Y_main.jpg

Đưa Pokémon đến một tầng cao tiếp theo. Thu phục, huấn luyện, chiến đấu và trao đổi Pokémon trong series Pokémon này. Pokémon X và Pokémon Y giới thiệu những yếu tố hoàn toàn mới, bao gồm một dạng tiếng hóa mới gọi là Tiến hóa Mega, cũng như là Chức năng xoa nựng, cho phép bạn gia tăng mối liên kết với Pokémon của mình.

Chi tiết trò chơi
Release Date 2013/10/12
Genre RPG
Platform Nintendo 3DS
Players 1-4