Trò chơi điện tử

Pokédex 3D Pro

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_videogames_Pokedex_3D_Pro_main.jpg

Một Pokédex có đầy đủ thông tin về Pokémon! Xem thông tin về hơn 600 Pokémon hiện có. Bạn còn có thể thấy được diện mạo và chuyển động 3D của Pokémon, tiếng kêu của chúng, và tìm kiếm những kỹ năng mà chúng đã học. Chụp ảnh với Pokémon sử dụng công cụ tìm kiếm AR. Nó cũng có các tính năng mới cho phép bạn kiểm tra xem bạn biết bao nhiều về Pokémon.

vietnam_videogames_Pokedex_3D_Pro_Image1.jpg
vietnam_videogames_Pokedex_3D_Pro_Image1.jpg
Chi tiết trò chơi
Release Date 2012/11/08
Genre Interactive Pokédex
Platform Nintendo 3DS
Players 1